Ασφαλεια δεδομενων/Προστασια προσωπικων δεδομενων

Κάθε χρήστης του ιστοχώρου μας έχει δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων και της ιδιωτικής του ζωής. Oι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα πρέπει να παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρες πληροφορίες όσον αφορά τα προσωπικά τους στοιχεία και e-mail τους. Η εταιρεία μας και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.itscaretime.gr δεσμεύoνται να περιορίσουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον αποκλειστικό σκοπό της αγοράς, τιμολόγησης και αποστολής της παραγγελίας σας, έπειτα από την συγκατάθεσή σας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3471/2006, παρέχοντας διαδικτυακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων, πλήρως ευθυγραμμισμένες με το νομικό καθεστώς προστασίας προσωπικών δεδομένων (αρθρ. 2, παρ. 1β, ν. 2472/1997) και δη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (αρθρ. 2, παρ. 1β, ν. 2472/1997).

Ως νόμος ορίζει (αρ. 5 & 2 Ν.2472/1997)
“Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν:
α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά το προσυμβατικό στάδιο.

β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο.

γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του.

δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα.

ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών”.

Εκ του νόμου πηγάζει η απαγόρευση της συλλογής των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοχώρου μας, όπως και κάθε ιστοχώροου, απαγόρευση που αποτελεί δέσμευση για το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Κατ’ εξαίρεση από τον κανόνα αυτό δύναται και υποχρεούται να παρεκκλίνει η εταιρεία μας, ύστερα από άδεια της αρμόδιας Αρχής και τηρουμένων των προϋποθέσεων που επιβάλλει το αρ.7 του Ν2472/1997. Αν συντρέχει λόγος, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με την υλοποιηθείσα επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών του δεδομένων, με συγκεκριμένο αίτημα, στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός δεκαπέντε ημερών. Για να ασκήσετε το δικαίωμα των αντιρρήσεων, μπορείτε να στείλετε επιστολή στην εταιρεία μας στη διεύθυνση Επαμεινώνδα 1, Θήβα Βοιωτίας.
Σύμφωνα με τον Ν. 3471/2006 περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών, οποιαδήποτε χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρεχόμενη μέσω δημοσίου δικτύου, προστατεύεται απ'ο το απόρρητο των επικοινωνιών, κατά συνέπεια κάθε παραβίαση του απορρήτου από τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διώκεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εγγυάται την λελογισμένη χρήση και επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοχώρου μας, τηρουμένων των ορίων που επιβάλλονται από το θεσμικό πλαίσιο της χώρας και τις επιταγές του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.


ΦΙΛΤΡΑ