Οροι χρησης

Καλως ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο www.itscaretime.gr
Ο παρών ιστοχώρος ανήκει στην εταιρεία “ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ – ΣΟΦΙΑ ΖΗΚΑ-ΛΟΥΚΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, που εδρεύει στην Θήβα Βοιωτιάς επί της οδού Επαμεινώνδα 1, νομίμως εκπροσωπουμένης.
Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα αποκλειστικό στόχο έχει την εξ' αποστάσεως εμπορεία αγαθών υγείας, φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των N. 2251/1994, σε συνδυασμό με τον Ν. 4242/2014, εξαιρουμένων των φαρμάκων (συνταγογραφούμενων και μη), τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε μόνο με την φυσική σας παρουσία στο κατάστημά μας, στην ανωτέρω διεύθυνση. Κάθε χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συνεπάγεται αυτομάτως αποδοχή των όρων χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου.
Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των ως άνω όρων, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστοχώρου. Η αποδοχή των όρων τεκμαίρεται αμάχητα απο την στιγμή που οι όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές σημείο και η πρόσβαση σε αυτούς υποδεικνύεται και διευκολύνεται με πρόσφορα, κατά τα συναλλακτικά ήθη, μέσα. Οι όροι που περιέχονται στον παρών ηλεκτρονικό κατάστημα οι οποίοι έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεσμεύουν τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή όπως λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους (αρθρ. 2, παρ. 1 ν.2251/1994). Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν καθώς και τους λοιπούς ως άνω όρους προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστοχώρου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς.
Οι καταναλωτές που συμβάλλονται με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.itscaretime.gr έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 513 επ Α.Κ.. Εφόσον η δικαιοπραξία ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, οι παροχές των μερών της δικαιοπραξίας αναζητούνται κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού (Α.Κ. 904επ.). Κάθε σύμβαση που συνάπτεται θεωρείται ως εξ'αποστάσεως συναπτόμενη σύμβαση και υπόκειται στους όρους του π.δ. 131/2003, με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία 31/2002/ΕΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί πώλησης, μίσθωσης, παραγγελίας κλπ. και σειρά συναφών νομοθετημάτων, νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.
Όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές υπόκεινται και προστατεύονται απο τον Ν.2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα από το ν. 3587/2007 , το π.δ. 150/2001 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ο ν. 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ο ν. 2121/1993 περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3057/2002 για την αποθήκευση σε κρυφή μνήμη.

Η σύμβασή σας με την εταιρεία μας, θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικά και μόνο από την στιγμή που θα λάβετε το σχετικό e-mail «επιβεβαίωσης παραγγελίας» από την εταιρεία μας.
Η σύμβαση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να συναφθεί στην ελληνική , αγγλική ισπανική, γερμανιική και ιταλική γλώσσα.
Όλοι οι όροι (χρήσης – λειτουργίας ιστοχώρου και συναλλαγών) είναι ουσιώδεις και η παραβίασή τους επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και συνεπάγεται την υποχρέωση του χρήστη/καταναλωτή προς ανόρθωση της εκάστοτε ζημίας της εταιρείας ή τρίτου και αντιστρόφως η εταιρεία δεσμεύεται σςε αποζημίωση του καταναλωτή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της σύμβασης.
Η εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων, διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει στον χρήστη την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο www.itscaretime.gr και τις παρεχόμενες υπ' αυτού υπηρεσίες.

Πλην της ευθύνης και των υποχρεώσεων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, που περιγράφονται σε όλους τους όρους χρήσης, λειτουργίας, πληρωμής κλπ, οι επισκέπτες – χρήστες έχουν περαιτέρω τις παρακάτω υποχρεώσεις:
Οι χρήστες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια ελληνικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων, τηρουμένων των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που έχουν κυρωθεί νομοθετικώς και αποτελούν κατά συνέπεια αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού δικαίου, υπερισχύοντας τρόπον τινά έναντι οποιασδήποτε άλλης αντίθετης διάταξης νόμου (αρ. 28 & 1 Σ. 1975/1986/2001).

Ασφαλεια δεδομενων/Προστασια προσωπικων δεδομενων

Ως εκ τούτου και για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα πρέπει να παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρες πληροφορίες όσον αφορά τα προσωπικά τους στοιχεία και e-mail τους.
Κάθε χρήστης του ιστοχώρου μας έχει δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων και της ιδιωτικής του ζωής.
Η εταιρεία μας και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.itscaretime.gr δεσμεύoνται να περιορίσουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον αποκλειστικό σκοπό της αγοράς, τιμολόγησης και αποστολής της παραγγελίας σας, έπειτα απο την συγκατάθεσή σας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3471/2006, παρέχοντας διαδικτυακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων, πλήρως ευθυγραμμισμένες με το νομικό καθεστώς προσατασίας προσωπικών δεδομένων (αρθρ. 2, παρ. 1β, ν. 2472/1997) και δει ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (αρθρ. 2, παρ. 1β, ν. 2472/1997).
Ως νόμος ορίζει (αρ. 5 & 2 Ν.2472/1997)
“Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν:
α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά το προσυμβατικό στάδιο.

β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο.

γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του.

δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα.

ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών”.


Εκ του νόμου πηγάζει η απαγόρευση της συλλογής των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοχώρου μας, όπως και κάθε ιστοχώροου, απαγόρευση που αποτελεί δέσμευση για το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Κατ’ εξαίρεση από τον κανόνα αυτό δύναται και υποχρεούται να παρεκλίνει η εταιρεία μας, ύστερα από άδεια της αρμόδιας Αρχής και τηρουμένων των προυποθέσεων που επιβάλλει το αρ.7 του Ν2472/1997. Αν συντρέχει λόγος, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με την υλοποιηθείσα επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών του δεδομένων, με συγκεκριμένο αίτημα, στον υπεύθυνο επεξεργασίας , ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός δεκαπέντε ημερών. Για να ασκήσετε το δικαίωμα των αντιρρήσεων, μπορείτε να στείλετε επιστολή στην εταιρεία μας στη διεύθυνση Επαμεινώνδα 1, Θήβα Βοιωτίας.
Σύμφωνα με τον Ν. 3471/2006 περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών, οποιαδήποτε χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρεχόμενη μέσω δημοσίου δικτύου, προστατεύεται από το απόρρητο των επικοινωνιών, κατά συνέπεια κάθε παραβίαση του απορρήτου από τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διώκεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εγγυάται την λελογισμένη χρήση και επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοχώρου μας, τηρουμένων των ορίων που επιβάλλονται απο το θεσμικό πλαίσιο της χώρας και τις επιταγές του ευρωπαικού και διεθνούς δικαίου.

Αρχεια αναγνωρισης - "Cookies"

Τα αρχεία αναγνώρισης «Cookies» είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, που επισκέπτεται έναν δικτυακό τόπο. Τα αρχεία «Cookies» αποστέλλονται από έναν δικτυακό τόπο προς τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρώτη επίσκεψή του σε αυτόν και ακολουθούν αντίστροφη πορεία κατά τις επόμενες επισκέψεις του χρήστη στον ίδιο δικτυακό τόπο. Τα «Cookies» που προέρχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο χρησιμεύουν στην αναγνώριση του χρήστη και μέσω στατιστικών δεδομένων στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δικτυακού τόπου προς αυτόν, όπως με την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Η αβλαβής για τον χρήστη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων που δεν αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση την ταυτότητά του, συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου μέσω στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών παρατηρήσεων, στην ταχύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών του χρήστη και στην εν γένει βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρόντος δικτυακού τόπου. Η τεχνικής φύσης αποθήκευση αρχείων «Cookies» επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του χρήστη η οποία μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού (browser) ή μέσω άλλης εφαρμογής, για τους σκοπούς της διαβίβασης μιας επικοινωνίας ή της παροχής υπηρεσίας που ρητά έχει ζητήσει ο χρήστης (αρθρ. 4, περ. 5, ν. 3471/2006). Τυχόν χρήση αρχείων «Cookies» για διαφημιστικούς σκοπούς γίνεται στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος. Ο χρήστης δύναται να διαγράψει οποτεδήποτε τα αρχεία «Cookies» από τον τερματικό εξοπλισμό του.

Cookies καλούνται μικρού μεγέθους αυτοεγκαθιστόμενα αρχεία που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας κατά την πρώτη επίσκεψη σε έναν ιστοχώρο. Τα Cookies σας ακολοθούν σε κάθε επόμενη σύνδεσή σας ως στοιχείο ταυτοποίησης διευκολύνωντας τηn αποτελεσματική λειτουργία της και βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν.
Οι περισσότεροι ιστοχώροι χρησιμοποιούν Cookies για να εντωπίζουν τη συχνότητα με την οποία συνδέεται ο χρήστης στον ιστοχώρο και να ταυτοποιούν τις πληροφορίες που ενδιαφέρουν κάθε χρήστη, με σκοπό να παρέχουν πληροφόρηση σχετική με τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε χρήστη, βοηθώντας την παροχή της πληροφορίας να είναι αποτελεσματικότερη απο μέρους μας και πιο συγκεκριμένη για τον καταναλωτή, πρόκειται δηλαδή για έναν “ δείκτη ενδιαφέροντος” προσαρμοσμένο όσο το δυνατόν περισσότερο στα ενδιαφέροντα του εκάστοτε χρήστη, με σκοπό τηνβελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της και την παροχή στατιστικών στοιχείων.
Ωστόσο εάν ποτέ δεν εγγραφήκατε ή δεν αποθηκεύσατεπροσωπικά στοιχεία στον ιστοχώρο μας, ο διακομιστής το μόνο που αναγνωρίζει είναι ότι ένας χρήστης με το συγκεκριμένο Cookie συνδέθηκε στον ιστοχώρο μας, και τίποτα περισσότερο.
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του με τρόπο τέτοιο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί κάθε φορά για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει σε καμία περίπτωση την αποδοχή χρήσης cookies για το μέλλον είτε να διαγράφονται τα ήδη υπάρχοντα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του.


ΦΙΛΤΡΑ